Czasopismo Zrzeszenia Audytorów Energetycznych pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki
PL/ ENG/ DEU
Partnerzy ZAE 2011


Zakończenie wydawania miesięcznika Energia i Budynek

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych zawiadamia, że z powodu braku wystarczających funduszy przerwało wydawanie miesięcznika „ENERGIA I BUDYNEK”.

Podejmowane wielokierunkowe próby uzyskania nowych sponsorów lub współwydawców nie przyniosły rezultatu, w związku z czym zarząd podjął decyzję o zakończeniu wydawania miesięcznika. Zrzeszenie zamierza utworzyć inną niż miesięcznik formę przekazywania informacji, która zawierałaby podobny zakres wiedzy i informacji - będzie to prawdopodobnie czasopismo internetowe.
Więcej informacji na stronie www.zae.org.pl  

Jednocześnie informujemy, iż nadal możliwe jest dokonywanie zamówień numerów archiwalnych  naszego miesięcznika do numeru 07-08/2012

Aktualności

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty).
   W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie propozycji nazw przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, które powinny znaleźć się w tym obwieszczeniu, jako rozwinięcie zapisów artykułu 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej.

Propozycje należy kierować drogą mailową na adresy:
andrzej.guzowski@mg.gov.pl, aneta.ciszewska@mg.gov.pl

w terminie do dnia 22 października 2012 roku.


Aktualności

    Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uprzejmie informuje, iż zostały opracowane projekty rozporządzeń: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 Projekty te zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: http://bip.transport.gov.pl/ w zakładce „Projekty aktów prawnych".

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie 30 dni od dnia zamieszczonego niniejszego pisma.

Konkurs TOPTEN - EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE OKNA


Celem Konkursu jest zachęta konsumentów do świadomego wyboru efektywnych energetycznie produktów poprzez wybór i publikację na stronie internetowej www.topten.info.pl najbardziej efektywnych energetycznie okien. Na stronie internetowej opublikowane zostaną również rekomendacje w zakresie stolarki okiennej.
Prezentacja wyników konkursu  odbędzie się na konferencji prasowej podczas IX Dni Oszczędzania Energii. Oficjalne wręczenie nagród TOPTEN odbędzie się podczas konferencji IX DOE 14-15 listopada 2012, która odbędzie się na Stadionie Miejskim przy ul. al. Śląskiej 1 we Wrocławiu
.

Ubezpieczenie dla Audytorów

Hanza Brokers na zlecenie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych przygotowała unikalny w skali kraju program ubezpieczeniowy dla osób fizycznych oraz prawnych sporządzających audyty termomodernizacyjne i remontowe.

Program został przygotowany przez AXA TUIR SA. Ubezpieczyciel ten przygotował już dla Państwa ubezpieczenie dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

czytaj więcej

wniosekKONKURS 2013 ISOVER ENERGY EFFICIENCY AWARDS

ISOVER ogłasza konkurs 2013 ISOVER ENERGY EFFICIENCY AWARDS, którego celem jest nagrodzenie najbardziej innowacyjnych pod względem efektywności energetycznej projektów renowacyjnych i budowlanych.

2013 ISOVER ENERGY EFFICIENCY AWARDS

Historia konkursu

W roku 2007 ISOVER zainicjował nowy konkurs dla projektantów, którego celem było wyłonienie krajowych, a potem międzynarodowych najbardziej innowacyjnych pod względem efektywności energetycznej projektów renowacyjnych i budowlanych. Konkurs „ISOVER Energy Efficiency Awards” został ustanowiony po to, aby uhonorować i zachęcić do dalszej pracy tych wszystkich, którzy już na tym polu wiele dokonali. Izolacja to 78% całego potencjału redukcji zużycia energii. To niesamowite...

czytaj więcej


www.isover-eea.com

Aktualności

     W związku z pracami mającymi na celu transpozycje postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków do krajowego porządku prawnego, w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej opracowano projekt założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Projekt znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa pod adresem http://bip.transport.gov.pl/ w zakładce "Projekty aktów prawnych"
Zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz do zgłaszania uwag w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania.

Komunikat dla członków ZAE

Przypominamy, iż termin opłacenia składek członkowskich za 2012 rok mija 31 marca. Składka za 2012 rok wynosi 90 zł.

Wpłata na konto ZAE :
ING Bank Śląski

07 1050 1038 1000 0022 3616 2661

Aktualności


Dnia 16.01.2012 roku Komisja Europejska wydała dokument uzupełniający 
Dyrektywę 2010/31/EU o strukturę metodologii mającą służyć do obliczania,  optymalnych pod względem kosztów, poziomów minimalnych wymagań  wydajności energetycznej w budynkach i ich częściach (methodology framework for calculating cost-optimal levels of minimum energy performance requirements for buildings and building elements).

Komunikat UBEZPIECZENIE!!!

Niniejszym informujemy, iż od Nowego Roku zmienił się Ubezpieczyciel, oferujący korzystniejsze warunki ubezpieczenia. Poniżej przedstawiamy  warunki i sposób zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej dla członków ZAE wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.


czytaj więcej

Zaproszenie do konsultacji


W związku z koniecznością opracowania Stanowiska Rządu do Komunikatu Komisji Europejskiej pn. ZIELONA KSIĘGA Oświetlenie przyszłości: Przyspieszenie wdrażania innowacyjnych technologii oświetleniowych COM(2011)889, Departament Energetyki  Ministerstwa Gospodarki zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnych sugestii, uwag i propozycji zapisów merytorycznych do przedmiotowego dokumentu w terminie do 17 stycznia 2012 r. na adres e-mail: aneta.ciszewska@mg.gov.pl


Lista Referencyjna Audytorów

Informacja  Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w sprawie warunków uzasadniających wpisanie osób na Listę Referencyjną Audytorów prowadzoną przez ZAE


AktualnościInstytut Efektywności Energetycznej Budynków w Johnson Controls opublikował raport dotyczący polityki i działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.


Początek konsultacji społecznych „Strategii Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”

Ministerstwo Gospodarki wraz z Ministerstwem Środowiska rozpoczęło konsultacje społeczne dwóch ważnych projektów – Strategii „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” oraz Prognozy jej oddziaływania na Środowisko.


Zapraszamy do zgłaszania uwag do dnia 30 października 2011 r.


Resort gospodarki otworzył konsultacje społeczne do Strategii „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” oraz Prognozy jej oddziaływania.


Treść obydwu dokumentów oraz formularze do uwag znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki    www.mg.gov.pl oraz Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl.Uwagi do Strategii oraz do Prognozy można składać w wersji pisemnej, przysyłając je na adres: Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: beis@mg.gov.pl do 30 października 2011 r. Uprzejmie prosimy o korzystanie z formularza zamieszczonego
na stronach MG.


Komunikat

Fundacja Poszanowania Energii 


zawiadamia , iż planujeorganizację kursów przygotowujących do uzyskania uprawnień


AUDYTORA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ


Aktualności

Szanowni Państwo


Dzięki ścisłej i wszechstronnej współpracy z Federacją Europejskich Stowarzyszeń Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji REHVA w załączeniu udostępniamy Państwu najnowsze dokumenty oraz propozycje dokumentów przygotowane przez Komisję Europejską dotyczących  zagadnień efektywności energetycznej.Dokumenty przesłał Członek Federacji REHVA pan Alex Vanden Borre za w tym miejscu składamy mu serdeczne podziękowania.

O tym się mówi

Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie
Pakietu Klimatyczno-Energetycznego i polityki klimatycznej UE
na czas szczególny polskiej Prezydencji

Krajowa Izba Gospodarcza wspiera ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, a tym samym ideę ochrony środowiska. Jednocześnie jednak zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności, troszczy się o losy pracowników, dobrobyt społeczności lokalnych i etyczne zasady funkcjonowania rynku, starając się wypośrodkować interes wszystkich wymienionych interesariuszy. Zdaniem przedsiębiorców skupionych w KIG, troska o środowisko naturalne nie powinna równolegle powodować negatywnych skutków dla konkurencyjności przedsiębiorstw.
     Polska jest sygnatariuszem Konwencji klimatycznej oraz Protokołu z Kioto. Uzyskała jedne z największych redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do postanowień tegoż Protokołu. Redukcje te zostały osiągnięte kosztem dotkliwych przemian społecznych i kosztownej restrukturyzacji i modernizacji gospodarki. Działo się to w pierwszym rzędzie w gałęziach energochłonnych ze znacznym podwyższeniem efektywności energetycznej.


O tym się mówi

 

Wiceminister W. Pawlak i prof. K. Żmijewski:

Ministerstwo Finansów boi się oszczędzania energii


Zmniejszenie zużycia energii oznacza ograniczenie wpływów z ogromnych podatków od jej produkcji i sprzedaży. Nie dziwi więc fakt, że resort finansów obawia się inwestycji w efektywność energetyczną, które dodatkowo pociągają za sobą koszty dla sektora finansów publicznych. Resort postanowił więc okroić ustawę o efektywności energetycznej.


Źródło: SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

 czytaj dalej...

PUNKTY DLA EiBRedakcja miesięcznika Energia i Budynek z wielką radością informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało naszemu miesięcznikowi 6 punktów na liście czasopism naukowo-technicznych.

Poniżej link do wykazu czasopism gdzie w części B na pozycji 451 znajdą Państwo miesięcznik Energia i Budynek

ASIEPI

Szanowni Państwo!


     Projekt ASIEPI finansowany przez IEE-SAVE program po dwóch i pół roku dobiegł końca!

     ASIEPI jest akronimem angielskiej nazwy projektu “ASsessment and Improvement of the EPbd Impact (Ocena i udoskonalanie działania dyrektywy EPBD dla nowych budynków i budynków remontowanych).


Pismo do Ministra Infrastruktury

Stanowisko Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w sprawie rządowego dokumentu "Podstawowe kierunki zmian w programie społecznego budownictwa czynszowego".

O tym się mówi

Zmiany w Prawie budowlanym

Poniżej przytaczamy wykaz poprawek do Prawa budowlanego przyjętych przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 17.07.2009 i przesłanych do Senatu RP, a na końcu tekstu załączamy komentarz redakcji

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 619)
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

O tym się mówi

Czemu Polska potrzebuje energii jądrowej?

Na całym świecie budowane są i planowane nowe elektrownie jądrowe. W Polsce rząd zadecydował o podjęciu programu rozwoju energetyki jądrowej i powołał Pełnomocnika Rządu ds. Energetyki Jądrowej. Dlaczego Polska, opierająca się tradycyjnie na wykorzystaniu w energetyce węgla, ma teraz przystąpić do budowy elektrowni jądrowych?


Dr inż. Andrzej STRUPCZEWSKI
Instytut Energii Atomowej, Świerk                                                                          Czytaj dalej...

OFERTA NAPE

Narodowa Agencja Poszanowania Energii
oferuje usługę

Wykonanie obliczeń hydraulicznych systemu ciepłowniczego

Dodatkowe informacje: NAPE tel. (022) 50 54 643

Szczegóły realizacji oferty: www.nape.pl

2012

  2011

2010
Projekt i wykonanie:

© Possible 2009