Czasopismo Zrzeszenia Audytorów Energetycznych pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki
PL/ ENG/ DEU
Informacje ogólne, reportaże
 • XII edycja Forum TERMOMODERNIZACJA’2012
 • 6  marca  br.  już  po  raz  XII  Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zorganizowało
  Forum
  TERMOMODERNIZACJA, nad którym Honorowy Patronat  objęło  Ministerstwo  Gospodarki  oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Forum tradycyjnie odbyło się w Warszawie i zgromadziło około 170 uczestników, którymi byli głównie audytorzy energetyczni ale również certyfikatorzy, projektanci, zarządcy nieruchomości  i inni zajmujący się profesjonalnie problematyką oszczędzania energii w budynkach.

     
      Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem Systemy wsparcia inwestycji efektywności energetycznej – Finanse – Prawo – Ryzyko  i było miejscem prezentacji i dyskusji bieżących, ważkich  problemów  związanych  z  wdrażaniem  II Krajowego Planu na rzecz efektywności energetycznej.


      
      Łącznie wygłoszono 13 referatów i prezentacji
  opracowanych przez najlepszych w Polsce specjalistów w tej dziedzinie.Na wstępie Prezes ZAE dr inż. A. Panek powitał gości i uczestników Forum dokonując krótkiego wprowadzenia w jego tematykę. Oficjalnego otwarcia dokonał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusz Żbik.

      
      Merytoryczną część Forum rozpoczęło wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki Andrzeja Guzowskiego, który w referacie  II Krajowy Plan na rzecz efektywności energetycznej  zaprezentował stan jego realizacji. Został on opracowany na podstawie art. 14. dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.  „w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.”


   
       Ryzyka związane z polityką energetyczną i klimatyczną i ich wpływem na sytuację  energetyczną Polski,  to referat przygotowany  i wygłoszony przez dr. inż. Bolesława Jankowskiego, v-ce Prezesa firmy  EnergSys. Przedstawił w nim główne  elementy  unijnej  polityki  energetycznej  i klimatycznej, jej wpływ na gospodarkę Polski,   a także czynniki wpływające na działalność w zakresie termomodernizacji oraz grożące jej ryzyka.  Dr inż. Arkadiusz Węglarz z KAPE wieloaspek
  towo omówił zasady funkcjonowania białych certyfikatów w referacie Białe certyfikaty – nowy mechanizm wspierania przedsięwzięć. Przypomniał, że SBC został oceniony przez polskiego ustawodawcę jako najkorzystniejszy z wymienionych w Dyrektywie 2006/32/WE ze względu na takie jej zalety jak:
  • osiągnięcie jak największych oszczędności energii w jak najkrótszym czasie;
  • możliwość objęcia systemem szerokiej grupy biorców;
  • możliwość dokonania wyboru przedsięwzięć najbardziej efektywnych pod względem oszczędności energii;
  • wprowadzenie zachęt dla przedsiębiorstw doinwestowania w PSPEE;
  • najmniejsze obciążenie budżetu państwa.


       Mgr Andrzej Rajkiewicz, v-ce Prezes Narodowej Agencji  Poszanowania  Energii  zaprezentował unijny Program. 1 lipca 2011 Komisja Europejska Europejski  Bank  Inwestycyjny,  Cassa  Deposit e Prestiti i Deutsche Bank ogłosiły w Brukseli uruchomienie Europejskiego Funduszu Efektywności Energetycznej (ang.  European Energy Efficienc Fund – EEEF).
       Dysponujący kwotą 265 milionów euro Fundusz będzie wspierać działania mające na względzie oszczędzanie energii, efektywność energetyczną promowanie energii odnawialnej. Zrównoważone inwestycje energetyczne wspierane przez lokalne regionalne i (w uzasadnionych przypadkach) krajowe władze mogą obejmować:
  • oszczędzanie energii w budynkach publicznych i prywatnych,
  • inwestycje w wysokowydajne instalacje skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektryczne(CHP),
  • inwestycje w źródła energii odnawialnej,
  • inwestycje związane z czystym transportem miejskim,
  • modernizację infrastruktury, takiej jak oświetlenie uliczne czy budowa inteligentnych sieci.
       Potencjalnymi beneficjentami są władze publiczne (np. gminy), przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, które działają w imieniu organów publicznych, takich jak lokalne zakłady energetyczne, firmy świadczące usługi energetyczne (ESCO) lub publiczni dostawcy usług transportowych.
       Forum’2012 było bardzo pozytywnie ocenione przez jego uczestników.  Niektórzy twierdzili, iż dał się zauważyć niewielki, ale jednak brak czasu na szerszą dyskusję o problemach nurtujących polskie społeczeństwo i w sposób istotny wpływających na stan gospodarki polskiej.

 • Inne artykuły w dziale

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009