Czasopismo Zrzeszenia Audytorów Energetycznych pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki
PL/ ENG/ DEU
Informacje Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
 • Informacje ZAE
 • W związku z burzliwymi dyskusjami i kontrowersyjnymi ocenami w kręgach osób zawodowo związanych z efektywnym użytkowaniem energii w budownictwie, dotyczącymi wprowadzania w życie dyrektywy 91/2002/WE oraz zawartością merytoryczną znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane, ZAE przygotowało stosowne pismo, którego treść w całości zamieszczamy poniżej.
  ZAE w sposób szczególny poczuło się zobowiązane do takiego wystąpienia jako Organizacja Pożytku Publicznego i pozarządowe stowarzyszenie inżynierów i ekspertów, której głównym przedmiotem działalności statutowej jest rzetelne propagowanie zagadnień poszanowania energii, racjonalnego jej wykorzystywania i ochrony środowiska naturalnego.
   
  ZRZESZENIE AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH
  Organizacja Pożytku Publicznego
   
   
  Szanowny Pan
  Rzecznik Praw Obywatelskich
  Dr Janusz Kochanowski
   Warszawa dnia 23 lipca 2008 r.

  Szanowny Panie Doktorze,

  Dotyczy: Wniosek o stwierdzenie czy zapisy Ustawy Prawo Budowlane nie naruszają zasady równości obywateli wobec prawa, a w szczególności równości w prawie dostępu do zawodu.

  Zrzeszenie Audytorów Energetycznych jest pozarządowym stowarzyszeniem inżynierów - organizacją pożytku publicznego, której przedmiotem działalności zawodowej są zagadnienia poszanowania energii, racjonalizacji jej użytkowania i ochrony środowiska.
  Jednym z zadań Zrzeszenia jest promowanie i wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z wykorzystaniem pomocy Państwa udzielanej z Funduszu Termomodernizacji, a także inicjowanie i wspieranie działań na rzecz efektywności energetycznej. W tej dziedzinie prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne, skierowane do potencjalnych inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, oraz działalność studialną i opiniodawczą.
  Wprowadzanie w życie dyrektywy 91/2002/WE dotyczącej świadectw energetycznych budynków wywołało w kręgach osób związanych z energią w budownictwie dyskusję dotyczącą zarówno spraw merytorycznych związanych z metodologią wykonywania świadectw energetycznych (jeszcze ciągle nie do końca rozwiązanych - brak rozporządzeń wykonawczych) jak i wprowadzonym już w życie poprzez nowelizację ustawy Prawo budowlane rozwiązaniem wskazującym, kto może świadectwa energetyczne dla budynków wykonywać.
  Zgodnie z treścią znowelizowanej w 2007 roku ustawy Prawo budowlane (art. 5 ust. 8 pkt. 4) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może wykonywać osoba, która:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • ukończyła co najmniej studia magisterskie w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,
  • nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe,
  • posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
  Równocześnie jako zamienne w stosunku do szkolenia i egzaminu uznaje się ukończenie, co najmniej rocznych studiów podyplomowych na kierunku budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

  Z rozwiązania ustawowego wynika nierówne traktowanie obywateli w dostępie do nowego zawodu, jakim jest zawód doradcy (audytora) energetycznego. Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowa nia (w określonych specjalnościach) dostały możliwość wykonywania świadectw energetycznych bez konieczności odbywania szkoleń oraz zdawania egzaminu. Pozostałe osoby muszą odbyć szkolenie i zdać egzamin lub ukończyć długie (min. 1 rok) studia podyplomowe określonej specjalności.

  Przyjęta w ustawie Prawo budowlane regulacja zakłada nierówne traktowanie zainteresowanych wykonywaniem świadectw energetycznych. Uprzywilejowana została grupa osób posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiednich specjalnościach. Spowodowało to protesty i interwencję u Rzecznika grupy osób posiadających uprawnienia wykonawcze w tych samych specjalnościach. Gdyby uzasadnione było przyznanie prawa wykonywania świadectw energetycznych posiadaczom uprawnień projektowych to oczywiście tak samo należało potraktować posiadaczy uprawnień wykonawczych (jeden z piszących te słowa posiada zarówno uprawnienia projektowe jak i wykonawcze).
  Sporządzenie świadectwa energetycznego wymaga interdyscyplinarnej wiedzy w takich dziedzin jak fizyka budowli, energetyka, instalacje grzewcze, wentylacyjne i elektryczne oraz inżynieria środowiska. Uprawnienia budowlane do projektowania nadawane są w pojedynczych specjalnościach i potwierdzają kwalifikacje w jednej z dziedzin. Nie można odpowiedzialnie stwierdzić, że posiadający uprawnienia budowlane do projektowania posiada kompetencje do sporządzania świadectw energetycznych. Zatem logiczne jest, aby powstał nowy zawód doradcy (audytora energetycznego), który byłby uprawniony do wykonywania i autoryzowania świadectw energetycznych budynków. Kompetencje osób zainteresowanych powinny być uzupełnione poprzez nabycie odpowiedniej wiedzy (kursy, studia podyplomowe) i udokumentowaniu jej (egzamin państwowy).
  Przyjęte w nowelizacji ustawy Prawo Budowlane rozwiązanie w sposób nieuprawniony uprzywilejowuje grupę osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach. Byłoby to uzasadnione gdyby rzeczywiście osoby te posiadały wystarczające kompetencje zawodowe w dziedzinie sporządzania świadectw energetycznych, ale niestety tak nie jest. Wymagania stawiane kandydatom zdobywającym uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjnej, architektonicznej czy elektrycznej, nie mają nic wspólnego z zagadnieniami występującymi przy określaniu charakterystyki energetycznej budynków. Mało tego, większość osób posiadających takie uprawnienia również podczas studiów nie miała nic wspólnego z takimi zagadnieniami lub, co najwyżej luźno się z nimi zetknęła.
  O słuszności powyższej opinii najlepiej świadczy fakt, iż na pierwsze organizowane szkolenia z zakresu wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków masowo zgłaszają się, pomimo, iż nie mają one takiego obowiązku, osoby spełniające wymóg posiadania uprawnień do projektowania a więc te osoby, którym ustawodawca wspaniałomyślnie podarował prawo wykonywania (podpisywania świadectw). Świadczy to dobrze o kwalifikacjach moralnych tych osób starających się nabyć odpowiednią wiedzę, lecz należy przypuszczać, że większość projektantów nie zada sobie takiego trudu, a podpisywać świadectwa będą.
  Osoby, które mogą zgodnie z obowiązującym prawem wystawiać (wykonywać i podpisywać) dokument nie potrafią go wykonać! Nadanie monopolu projektantom bez obowiązku ukończenia przez nich szkolenia i zdania egzaminu jest również istotne z punktu widzenia obywatelskiego, gdyż ich usługa nie daje gwarancji odpowiedniej jakości, po prostu jednym podpisem nadano uprawnienia do wykonywania czynności, których nie ma w programach kształcenia i w wymaganiach nadawania uprawnień.
  Jaki był, więc powód wyróżnienia tej właśnie grupy zawodowej poprzez przyznanie jej uprawnień do wykonywania i podpisywania bardzo istotnego dokumentu (w stopniu istotnym mogącego decydować o wartości rynkowej budynku) bez konieczności odbywania szkoleń i zdawania egzaminu, którą to drogę muszą przejść wszyscy inni kandydaci do wykonywania świadectw energetycznych?
  Działając jako Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego utrudnia się dostęp do nowego zawodu jednym a ułatwia innym pomimo braku jakichkolwiek przesłanek do takiego postępowania. Jeżeli uzna Pan to za potrzebne, jesteśmy w stanie udzielić, w granicach naszej wiedzy o sprawie, wszelkich wyjaśnień (informacji) na piśmie lub spotkać się z Panem lub Pana współpracownikami,


  Z poważaniem:


  Prezes Zarządu dr inż. Aleksander Panek

  Wiceprezes dr inż. Arkadiusz Węglarz
  Sekretarz Generalny dr inż. Maciej Robakiewicz
  Skarbnik dr inż. Andrzej Wiszniewski
  Członek Zarządu dr inż. Wiesław Sarosiek
  Członek Zarządu dr inż. Jerzy Sowa
  Członek Zarządu mgr inż. Andrzej Gołąbek
 • Inne artykuły w dziale

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009