Czasopismo Zrzeszenia Audytorów Energetycznych pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki
PL/ ENG/ DEU
Ocena cech energetycznych
 • Projekt NOWY EKSPERT • Nowy Ekspert to usługa proinnowacyjna Fundacji Poszanowania Energii skierowana do przedsiębiorców prowadzących działalność usługową w jednym z trzech obszarów związanych z zapewnianiem efektywności energetycznej budynków:
      • doradztwa energetycznego, w tym sporządzania audytów energetycznych oraz świadectw energetycznych budynków;
      • projektowania budynków oraz instalacji użytkowych w budynkach;
      • zarządzania nieruchomościami w okresie ich eksploatacji.


  Projekt Nowe usługi proinnowacyjne w doradztwie energetycznym dotyczącym budynków realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.2. „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”.
      Nowy Ekspert to szansa rozwoju przedsiębiorstwa przez poszerzenie jego działalności. Pozwala na to przekazywana w ramach usługi wiedzą – pakiet know-how oraz indywidualne spotkania z konsultantami mające na celu wybór odpowiedniej technologii dla danego przedsiębiorcy. Udział w programie jest bezpłatny.

      Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i świadczenie przez Fundację Poszanowania Energii zakresu usług proinnowacyjnych dla firm z całego kraju w dziedzinie problemów energooszczędności w projektowanych, budowanych i użytkowanych budynkach.
      Do końca 2010 roku zainteresowanie projektem wyraziło ponad 200 przedsiębiorców prowadzących działalność w wyżej wymienionym zakresie, w tym ok. 70 rozpoczęło wdrażanie nowych usług.


  Pakiet know-how
      Know-how transferowany do przedsiębiorcy jest komponowany z pośród ośmiu obszarów tematycznych, wyszczególnionych niżej. Przedsiębiorca wybiera optymalny skład pakietu technologicznego wraz z konsultantem, który przeprowadza indywidualną ocenę potrzeb i rekomenduje, które zestawy tematyczne powinny wejść do transferu.


  Paczka 1 – Systemy zaopatrzenia w energię w nowowznoszonych budynkach
      Wybierając tę paczkę zyskasz umiejętność analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania rozwiązań zmierzających do ograniczenia zużycia energii, w tym zastosowania skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W zakres przekazywanego know-how wchodzi również oprogramowanie pomocne w analizie zasadności przyjętych rozwiązań. Metodyka określania charakterystyki energetycznej odpowiada Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego i obejmuje metodykę obliczeń i materiały pomocnicze.

  Paczka 2 – Ocena stanu ochrony cieplnej budynku

      Chcesz rozszerzyć swoje usługi o ocenę izolacyjności termicznej budynku oraz ocenę stanu wilgotnościowego przegród? Wybierz paczkę drugą by zdobyć umiejętność efektywnej pracy z kamerą termowizyjną, miernikiem gęstości strumienia ciepła oraz wilgotnościomierzem a także sporządzania raportów w zakresie pracy z tymi urządzeniami diagnostycznymi.

  Paczka 3 – Ocena jakości środowiska wewnętrznego i szczelności budynków

     Know-how zawarty w tej paczce pozwala na dokonywanie oceny systemów wentylacji w budynkach, pomiaru ich szczelności powietrznej oraz oceny jakości środowiska wewnętrznego. Paczka trzecia to również wiedza i umiejętności z zakresu metod pomiarów i badań systemów wentylacji pod względem ich skuteczności i właściwości energetycznych oraz jakości i parametrów klimatu wewnętrznego pomieszczeń w budynkach (...)  Więcej w miesięczniku "Energia i Budynek".

 • Inne artykuły w dziale

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009